Skip directly to content

Azbest

Při výměně – likvidaci - azbestocementových stoupaček dochází ke vzniku nebezpečného odpadu. Naše společnost má povolení k nakládání s nebezpečnými odpady, které  vydává v místě jejich vzniku Krajský úřad, v Praze  Magistrát hl.m. Prahy a v místě jejich uložení opět Krajský úřad, resp. Magistrát hl.m. Prahy.

Zhotovitel je povinen nejpozději 30 dnů před započetím prací podat hlášení a předložit plán provádění prací a technologický postup prací na místně příslušné pracoviště orgánu hygieny práce.

Pro vlastní práce je zhotovitel povinen zatřídit prováděné práce do kategorií ve smyslu vyhlášky 432/2003 Sb. o kategorizaci prací – práce s azbestem. Práce probíhají ve speciálně připraveném prostoru, tzv. kontrolovaném pásmu. Před zahájením rozebírání potrubí je potrubí ošetřeno nástřikem speciálního přípravku zabraňujícímu úletu azbestového prachu do prostředí. Dle požadavku místně příslušné Hygienické stanice bude nutno provést měření koncentrace vláken azbestu v prostředí v průběhu vlastních prací a po skončení demontáže před zrušením kontrolovaného pásma.

Při vlastní realizaci jsou pracovníci při demontáži asbestového potrubí vybaveni speciálními pracovními kombinézami, návleky na pracovní obuv a rukavicemi na jednodenní použití, které jsou po skončení každé směny likvidovány do připravených igelitových pytlů. Tyto pytle jsou likvidovány současně se vzniklým odpadem. Ostatní pracovní ochranné pomůcky jako obličejové dýchací polomasky a pracovní brýle jsou po očištění připraveny pro další použití.

Po dobu provádění prací s azbestem je prováděno odsávání vysavači pro azbest se speciálními filtry.

V době provádění demontáží není na pracovišti umožněna přítomnost osob bez těchto ochranných pracovních pomůcek.

Vzniklý odpad je ukládán do připraveného kontejneru, po jeho naplnění je kontejner zaplachtován a odvezen na předem určenou skládku nebezpečných odpadů (možnost ukládání asbestu). Pro přepravu nebezpečného odpadu je nutno mít opět povolení Magistrátu, případně Krajského úřadu kraje, kde bude odpad uložen.